Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

Előadások 2016-ban --- Lectures 2016

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 aktuális

6th January 2016

György Korniss

Rensselaer Polytechnic Institute

Cascading Overload Failures in Spatially-Embedded and Random Networks with Distributed Flows

In complex information or infrastructure networks, even small localized disruptions can give rise to congestion, large-scale correlated failures, or cascades, – a critical vulnerability of such networks. Here, we study cascades of overload failures for distributed flows in spatial and non-spatial random graphs, and empirical networks. Our recent results on load-based cascading failures in spatially-embedded random networks (applicable to power grids) underline both the conceptual and computational challenges and difficulties identifying critical nodes, lines, and regions to mitigate cascades. We observed that cascading failures are non-self-averaging in spatial graphs, hence predictability is poor and conventional mitigation strategies are largely ineffective. Among our main findings is that protecting all nodes (or edges) by the same additional capacity (tolerance) may actually lead to larger global failures. I.e., indiscriminately investing resources in the protection of nodes or links can actually make the network more vulnerable against cascading failures ("paying more can result in less", in terms of robustness).

Supported in part by DTRA, NSF, ARL NS-CTA.
A. Asztalos, S. Sreenivasan, B. K. Szymanski, and G. Korniss, PLoS One 9(1): e84563 (2014).
A. Asztalos, S. Sreenivasan, B. K. Szymanski, and G. Korniss, Eur. Phys. J. B 85, 288 (2012).

2016. február 17.

Kern Zoltán

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet

A földi/északi félgömbi felszínközeli léghőmérséklet éves/évtizedes változása az elmúlt évezredben –
a rekonstrukciók történeti áttekintése, módszertani kihívások

A felszínközeli léghőmérséklet múltbéli alakulását tucatnyi tanulmány igyekezett rekonstruálni az elmúlt mintegy 35 esztendőben. Bár ez csupán egy a számtalan éghajlati paraméter közül, azért kerülhetett az érdeklődés középpontjába, mert a szárazföldi proxi adatok legtöbbje a felszínközeli hőmérséklet váltakozásait tükrözi.

A szeminárium első felében tömören összefoglalva megismerhetünk négy északi félgömbi hőmérsékletrekonstrukciót, összehasonlítva a lényegibb módszertani különbségeket. A záró téma pedig egy 5 éve indított kezdeményezés bemutatása lesz, amelynek célja, hogy egy modellszimulációkból származtatott közös adatbázist használva összehasonlíthassuk a rekonstrukciós módszereket, illetve új, jobb módszereket fejleszthessünk ki.

24th February 2016

Christof Jung

Instituto de Ciencias Físicas,
Universidad Nacional Autónoma de México

The role of NHIMs in barred galaxies

The effective potential in the rotating frame for a barred galaxy has two index-1 saddle points. They are the Lagrange points L2 and L3. Their positions are approximately the ends of the bar. For energies a little above the saddle energy the phase space contains normally hyperbolic invariant manifolds ( NHIMs ) sitting over the saddle points. The stable and unstable manifolds of the NHIMs direct and channel the flow over the saddles. The outer branches of the unstable manifolds trace out the ring and spiral structures of the galaxy going out from the ends of the bar. We can imagine how these structures are formed by the perturbations created by the stars leaking out from the interior part of the galaxy over the saddles and moving along the unstable manifolds of the NHIMs.

2nd March 2016

Christof Jung

Instituto de Ciencias Físicas,
Universidad Nacional Autónoma de México

What are Normally Hyperbolic Invariant Manifolds (NHIMs)?

Didactic seminar for students, teachers and other researchers who are interested in the theory of dynamical systems

9th March 2016

Anupam Mukherjee

Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Mexico

Controlling the optical properties of composite multilayered photonic structures: effect of superposition

Tunability of the optical response of multilayered photonic structures has been compared with sequential (SQ) and superposition (SP) addition of refractive index profile functions. The optical response of the composite multilayered structure, formed after the SP addition of the two Bragg type refractive index profile functions has been studied as a function of percentage overlap and relative shift between the profiles. Apart from the substantial advantage in terms of the reduced physical thickness of the SP composite structures (over the SQ addition), at certain optimum values of relative shift, photonic structures with better quality factor resonant modes or a broader PBG could be designed. The experimental verification of the optical response was carried out through multilayered dielectric porous silicon structures fabricated by electrochemical anodization.

The slides of the talk in pptx

16th March 2016

Ulrike Feudel

Theoretical Physics/Complex Systems, ICBM,
Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Germany

Self-induced switchings between multiple space–time patterns
on complex networks of excitable units

We report on self-induced switchings between multiple distinct space–time patterns in the dynamics of a spatially extended excitable system. These switchings between low-amplitude oscillations, nonlinear waves, and extreme events strongly resemble a random process, although the system is deterministic. We show that a chaotic saddle – which contains all the patterns as well as channel-like structures that mediate the transitions between them – is the backbone of such a pattern switching dynamics. Our analyses indicate that essential ingredients for the observed phenomena are that the system behaves like an inhomogeneous oscillatory medium that is capable of self-generating spatially localized excitations and that is dominated by short-range connections but also features long-range connections. With our findings, we present an alternative to the well-known ways to obtain self-induced pattern switching, namely noise-induced attractor hopping, heteroclinic orbits, and adaptation to an external signal. This alternative way can be expected to improve our understanding of pattern switchings in spatially extended natural dynamical systems like the brain and the heart.

2016. március 23.

Sándor Bulcsú

Institut für Theoretische Physik, Goethe Universität, Frankfurt am Main

Részleges előrejelezhetőség káoszban

A kaotikus dinamika jellemző tulajdonsága az előrejelezhetetlenség. A kezdőfeltételek kis mértékű pontatlansága időben exponenciálisan növekvő hibákhoz vezet, mely gyakorlatilag teljesen előrejelezhetetlenné teszi a káoszt. Bizonyos esetekben azonban a közeli kezdőpontokból indított trajektóriák a kezdeti távolodás után mégis véges (az attraktor átmérőjénél nagyságrendekkel kisebb) távolságban maradhatnak. A trajektóriapárok közötti hosszú távú korreláció jelenléte részleges előrejelezhetőséget tesz lehetővé, mely általános jellemzője lehet a káosz peremén működő komplex dinamikai rendszereknek. Előadásomban eredményeinket a Lorenz attraktor segítségével szemléltetve két egyszerű, 0-1 típusú indikátort mutatok be, melyek lehetővé teszik a különböző típusú attraktorok kimutatását.

2016. március 30.

Drótos Gábor

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék,
MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

Snapshot attraktorok és nemergodicitás
a klímaváltozás dinamikájában

A klímadinamikai kutatások egyik legfontosabb célja napjainkban a klíma belső változékonyságának és valamilyen külső hatásra adott válaszának a szétválasztása. Amellett érvelünk, hogy tetszőleges (pl. sima és monoton) időfüggésű külső gerjesztés mellett, vagyis változó klímában, az ún. snapshot attraktoros megközelítés oldja meg az említett feladatot. A snapshot attraktort minden egyes időpillanatban trajektóriák (azaz klímarealizációk) sokasága rajzolja ki, ha ezeket annyival korábban indítjuk el a múltban, hogy a vizsgált időpillanatig már konvergáljanak. A snapshot attraktor alakja függ a vizsgált időpillanattól, vagyis a snapshot attraktornak időfejlődése van. Ebben a megközelítésben világossá válik, hogy a klíma belső változékonyságát a snapshot attraktor kiterjedése, ill. a rajta kialakuló természetes eloszlás jellemzi az egyes időpillanatokban, míg a klíma válaszát egy külső gerjesztésre a snapshot attraktornak, ill. a természetes eloszlásának az időbeli megváltozása adja. Ezen felül kimutatjuk, hogy valamely mennyiségnek egy egyedi trajektória időfejlődése mentén képezett időátlaga általában nem egyezik meg ugyanazon mennyiség sokaságátlagával (így a snapshot attraktorok nem ergodikusak). Hangsúlyozzuk, hogy a sokaságátlag képviseli a természetes eloszlást, így valószínűségi szempontból csak ez a releváns, az időátlag nem. Az eredményeinket a mérsékelt övi légkörzés koncepcionális, háromváltozós modelljével illusztráljuk, majd megmutatjuk azok alkalmazhatóságát egy 105 szabadsági fokú, közepes komplexitású klímamodellben, a Planet Simulator hamburgi modellben is.

Az előadás anyaga pdf-ben

6th April 2016

Antal Jákli

Liquid Crystal Institute, Kent State University, Kent, OH, USA
(MTA SZFI, Wigner Kutatóközpont, Budapest)

Active Topics in Liquid Crystals

After an intense research and development started in late 1950s, today liquid crystal displays (LCD) are ubiquitous in our every-day-life, and the science of liquid crystals is often considered to be mature, if not boring. In this talk I would like to convince the audience that liquid crystal research is still active with a number of hot topics. Among them I will give a brief (and certainly subjective) summary about the recent advances in liquid crystal colloids, elastomers and bent-core liquid crystals. Concerning liquid crystal colloids I will emphasize their unique electrodynamics that is related to collective phenomena studied by Vicsek et al. Liquid crystal elastomers offer interesting opto- and thermo-mechanical effects. Among them I will talk about dynamic dry fibrillar adhesives mimicking smart climbing ability of geckos. Finally, I will show that bent-shape molecules not only uniquely combine chirality and polarity of smectic liquid crystals, but also have led to the discovery of a new nematic phase after the over 125 years old discovery of nematic phases used in today's LCDs.

2016 április 20.

Kocsis Bence

ELTE Atomfizikai Tanszék,
GALNUC ERC Starting Grant Research Group

Asztrofizikai folyadékkristályok

Az univerzumban megfigyelt gravitáló tömegpontrendszerek, a holdak skálájától a galaxisklaszterekig, gyakran korongokat és gömbi konfigurációkat alkotnak. Ezen struktúrák elrendeződését gravitációs rezonáns effektusok alakítják. Az előadásban megmutatom, hogy a rendszer effektív Hamilton-függvénye hasonló a folyadékkristályokéhoz, ami izotróp-nematikus fázisátalakuláshoz vezet.

27th April 2016

Francisco González Montoya

Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca,
School of Mathematics, University of Bristol, UK

A generalization of a hyperbolic periodic orbit

The hyperbolic periodic orbits play an essential role in our understanding of the dynamics in the two degree of freedom Hamiltonian systems. The reason is that the stable and unstable manifolds of these orbits are unpenetrable barriers which divide the constant energy manifold. In the three degrees of freedom systems there exists a natural generalization of the hyperbolic periodic orbits, the Normally Hyperbolic Invariant Manifolds (NHIM). As an example we construct a NHIM in the phase space of the motion of an electron in a magnetic dipole field. An important property of the NHIMs and their stable and unstable manifolds is that they are robust under perturbations. In this talk we explain, in a basic way, why those manifolds are robust under perturbations.

2016. május 11.

Tóth Balázs

BME, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék (MSc)

Szabadfelszínű szolitonok vizsgálata
részecskealapú numerikus áramlástani modellel

Az SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics – simított részecskedinamika) egy részecskealapú, lagrange-i szemléletű numerikus séma, melynek alkalmazása az 1970-es évek második felében, asztrofizikai jelenségek modellezésével kezdődött. A módszer első áramlástani alkalmazása az 1990-es évek elején jelent meg, később pedig számos műszaki területen (pl. szabadfelszínű áramlások modellezésében) vált hatékony alternatív módszerré az euleri sémákkal szemben. Előadásomban bemutatom egy téglalap keresztmetszetű csatornában haladó szabadfelszínű szoliton numerikus modelljét, melynek számítási eredményeit a Kármán Laboratóriumban végzett mérések, illetve analitikus megközelítések – KdV-egyenlet és Halász G.-féle modell – eredményeivel hasonlítottam össze. A modell validációját követően az SPH segítséget nyújthat szolitonok egymással, vagy fallal történő ütközési mechanizmusának megértéséhez.

24th May 2016

Eduardo G. Altmann

Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany

A Statistical Physics approach to Socio-economical Data

The recent availability of large socio-economical databases opened new opportunities for quantitative investigations of different economical and scientific problems. In this talk I advocate that ideas and methods that originated in Statistical Physics can make important contributions to this emerging field. I will illustrate my general point through specific examples of my recent research: the use of entropies in textual analysis, how to sample network ensembles, and applications of stochastic processes to social media.

The organizers of the Seminars in Statistical Physics kindly draw the attention to the following event:

Short course of
the PhD School of Geoscience and Environmental Science at ELTE,
the Department of Meteorology at ELTE, and
the Subcommitee of Atmospheric Dynamics and Synoptic Meteorology of MTA MTB

26-27 May 2016
Thursday and Friday

Zoltán Tóth

NOAA Oceanic and Atmospheric Research

Predictability

1.) Predictability – An Overview (in Hungarian)
26th May (Thursday), 13:00–14:30
Hungarian Meteorological Service (OMSZ), Budapest, Kitaibel Pál utca 1., room "Díszterem"
2.) Probabilistic Forecasting
26th May (Thursday), 15:00–16:30
Hungarian Meteorological Service (OMSZ), Budapest, Kitaibel Pál utca 1., room "Díszterem"
3.) Evaluation of Weather Forecasts
27th May (Friday), 9:30–11:00
ELTE Faculty of Natural Sciences, Budapest, Pázmáy Péter sétány 1/A, room 7.15
4.) Statistical Processing of NWP Forecasts
27th May (Friday), 11:30–13:00
ELTE Faculty of Natural Sciences, Budapest, Pázmáy Péter sétány 1/A, room 7.15

Download the invitation in PDF,
the detailed list of the covered topics is on page 2

10th June 2016

Zoltán Toroczkai

Physics Department, University of Notre Dame, USA

The physics of inference

Jaynes's maximum entropy method provides a family of principled models that allow the prediction of a system’s properties as constrained by empirical data (observables). However, their use is often hindered by the degeneracy problem characterized by spontaneous symmetry breaking, where predictions fail. Here we show that degeneracy appears when the corresponding density of states function is not log-concave, which is typically the consequence of nonlinear relationships between the constraining observables. We illustrate this phenomenon on examples from a wide range of areas, including complex networks, combinatorics and classical spin systems (e.g., Blume-Emery-Griffiths lattice-spin models). Exploiting these nonlinear relationships here we propose a solution to the degeneracy problem for a large class of systems via transformations that render the density of states function log-concave. The effectiveness of the method is demonstrated using real-world network data. Finally, we discuss the implications of these findings on the relationship between the geometrical properties of the density of states function and phase transitions in spin systems.

22nd June 2016
Wednesday, 11 a.m.
Room 7.14

Ibere L. Caldas

Institute of Physics, University of Sao Paulo, SP, Brazil

Shearless Barriers in Chaotic Symplectic Maps

Initially, we introduce shearless transport barriers created in nonmonotonic dynamical systems described by symplectic maps [1]. These barriers reduce the transport in the shearless region. After that we show that secondary shearless bifurcations can also occur in monotonic systems [2]. To show the presence of these barriers in confined plasmas, we present examples of two kinds of symplectic maps: the first kind describing the chaotic magnetic field line transport in plasmas with external resonant perturbations [3]; the second kind concerning the chaotic particle drift motion caused by electrostatic waves [3].

References
[1] I. L. Caldas, R. L. Viana, J. D. Szezech, J. S. Portela, J. C. Fonseca. Communications in Nonlinear Science and Nonlinear Simulations 17, 2021 (2012).
[2] C. V. Abud and I. L. Caldas. Nuclear Fusion 54, 064010 (2014).
[3] I. L. Caldas et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 54, 124035 (2012).

Download announcement in PDF

22nd June 2016
Wednesday, 14:15
Room 7.59

Attila J. Krasznahorkay

Institute for Nuclear Research, Hungarian Academy of Sciences

On the track of the dark forces

Electron-positron angular correlations were measured for the magnetic dipole 17.6 MeV and the 18.15 MeV transitions in 8Be. Significant enhancement relative to the internal pair creation was observed at large angles in the angular correlation for the 18.15 MeV transition with a confidence level of > 5sigma. This observation might indicate that, in an intermediate step, a neutral particle with a mass of 16.70 MeV/c2 was created. In January we reported the above anomaly in Physical Review Letters, but at first, few took notice. That changed in April with a paper by Jonathan Feng, a theoretical particle physicist, who presented their work with the title of: "Evidence for a Protophobic Fifth Force from 8Be Nuclear Transitions", which was followed by an article in Nature with a title of: "Has a Hungarian physics lab found a fifth force of nature?" Such an article produced a boom in the media. The proposed boson has become lunch-table talk in physics departments far and wide, and plans are afoot for testing the idea. If the particle is confirmed, that would completely upend our understanding of the universe. I am going to show the reliability of the data, place such a particle into context with other experimental results and discuss the implications of the results.

Download announcement in PDF

19th August 2016

Rodica Borcia

Department of Statistical Physics and Nonlinear Dynamics, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany

Dancing Drops Over Vibrating Substrates

We study the motion of a liquid drop on a solid plate simultaneously submitted to horizontal and vertical harmonic vibrations. The investigation is done via a phase field model earlier developed for describing static and dynamic contact angles. The density field is nearly constant in every bulk region and varies continuously from one phase to the other with a rapid but smooth variation across the interfaces. Complicated explicit boundary conditions along the interface are avoided and captured implicitly by phase field terms in the hydrodynamic basic equations. The contact angle is controlled through the density at the solid substrate, a free parameter varying between 0 and 1 [R. Borcia, I.D. Borcia, M. Bestehorn, Phys. Rev. E 78, 066307 (2008)]. We emphasize the swaying and the spreading modes, earlier theoretically identified by Benilov et al. via a shallow-water model for drops climbing uphill along an inclined plane oscillating vertically [J. Fluid Mech. 674, 93 (2011)]. The numerical phase field simulations will be completed by experiments. Some ways to prevent the release of the dancing drops along a hydrophobic surface into the gas atmosphere are also discussed in this paper.

2016. szeptember 21.

Barankai Norbert

MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport,
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

A Dirac-egyenlet pozitivitás-tartása

Kétdimenziós téridőben a valós együtthatójú Dirac-egyenlet pozitív megoldásai előállnak az ún. perzisztens véletlen bolyongás skálázási limeszeként. Ez lehetőséget ad az egyenlet sztochasztikus szimulációjára: fenti véletlen bolyongás úgy szimulálja a Dirac-egyenletet, mint az egyszerű véletlen bolyongás a diffúziós egyenletet. Hogy a Dirac-egyenletet magasabb dimenzióban kapcsolatba hozható-e egy sztochasztikus rácsmodell kontinuum limeszével, régóta nyitott probléma. Az előadásban felvázolom a kérdés történetét, majd bebizonyítom, hogy a valós együtthatójú Dirac-egyenlet az 1+1 dimenzión kívül nem képes valószínűségi mérték időfejlődését leírni.

Az előadás fóliái pdf-ben (magyarul)

The slides of the talk in pdf (in English)

2016. október 19.

Laczák Lili Eszter

BME Nukleáris Technika Intézet

Repülőgép-becsapódás: mit, miért és hogyan kell vizsgálni?

Repülőgép becsapódása olyan kis valószínűségű esemény, mellyel átlagos épületeket esetén nem kell számolnunk. Ugyanakkor a súlyos következmények (összeomlás, túlzott deformációk, funkcionális elégtelenség, stb.) miatt egyes esetekben, például atomerőművek tervezésekor, nem elhanyagolható repülőgép-becsapódás hatásainak vizsgálata. Az előadás célja, hogy bemutassuk a kiemelt fontosságú építmények repülőgép-becsapódásra történő vizsgálatának alapelveit, módszereit. Ezen belül kitérünk az ütközéskor a szerkezetet érő hatásokra, azok elemzési lehetőségeire. Nemzetközi szakirodalmi és saját eredmények egyaránt bemutatásra kerülnek.

2016. október 26.

Polónyi János

Strasbourgi Egyetem, Franciaország

Dekoherencia és diffúziós időskála gázokban

A disszipatív és a dekoherenciához vezető folyamatokat általában az ütközések követésével írjuk le [E. Joos, H. Zeh, Z. Phys. 59, 223 (1985), B. Vacchini, K. Hornberg, Phs. Rep. 478, 71 (2009)]. Ennél megbízhatóbb, egy szisztematikus közelítésen alapuló módszerről, a tesztrészecske Schwinger–Keldysh effektív Lagrange-függvényének kiszámolásáról lesz szó az előadásban (Polonyi, arxiv.org/abs/1605.00834). Három kis paraméterben való kifejtésre alapul a levezetés, melyek a következőek: a tesztrészecske-gáz kölcsönhatás erőssége, a kölcsönhatás által indukált koordináta-megváltozás nagysága és annak sebessége. Az ütközési modell alapján a dekoherenciát sok nagyságrenddel gyorsabbnak képzelik, mint a disszipációs folyamatokat. Ugyan ennek az elvárásnak az alapjául szolgáló egyenletekhez hasonlóra vezet az új módszer, azonban az is kiderül, hogy az említett következményre az egyenleteknek alkalmazhatósági tartományán kívüli használata vezet el. Ez az ütközési modellben a többszörös ütközések tartományának felel meg. Az egyenletek figyelmesebb használata alapján a dekoherencia nem adódik gyorsabbnak a disszipációnál, inkább egymáshoz közel marad a két időskála. Három különböző dekoherenciafogalmat lehet az új levezetés gondolatmenete alapján megkülönböztetni, és az egzaktul megoldható harmonikus rendszerekben a "valódi" dekoherencia az idő dupla exponenciális függése alapján áll be. Ez a Schwinger–Keldysh-leírás egy figyelemre méltó tulajdonságának egyszerű következménye, nevezetesen annak, hogy nyílt, disszipatív rendszerekben az idő ellentétes irányban folyik a megfigyelhető mennyiségekben, mint a kvantumfluktuációkban. Tehát végül is nagyon gyorsan áll be a dekoherencia, sokkal gyorsabban, mint bármely más fizikai folyamat, csak épp nem világos az aszimptotikus állapot elérésének a módja a kölcsönható rendszerekben, mert annak leírására az alkalmazott kifejtések keretén belül egyelőre nem látszik lehetőség.

A hirdetmény letöltése pdf-ben

2016. november 2.

Halász Gábor

Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, USA

Az eltolás-szimmetrikus Majorana rendszerek szuperszimmetriája

A szupravezető rendszerekben lokalizálható Majorana zéró-módusok központi szerepet játszanak a topologikus kvantum-számítástechnika felé vezető úton. Munkánkban ilyen Majorana módusokból álló, erősen kölcsönható rendszereket tanulmányozunk, és megmutatunk egy általános tételt, amely a feles spinű részecskékből álló, erősen kölcsönható rendszerek Kramers- és Lieb–Schultz–Mattis-tételeihez hasonló. Ez a tétel azt mondja ki, hogy ha egy eltolás-szimmetrikus Majorana rendszer elemi cellánként páratlan számú Majorana módust tartalmaz, és a rendszert periodikus határfeltételekkel definiáljuk egy vagy két dimenzióban, akkor az összes sajátállapot legalább kétszeresen degenerált. Megmutatjuk továbbá, hogy ez a degeneráció a rendszer effektív szuperszimmetriájából fakad, és explicit módon meg is adjuk a szuperszimmetria generátorát. Kísérleti szempontból fontos, hogy az alapállapot degenerációja megjelenik az állapotsűrűségben, amely pedig alagút-spektroszkópiával közvetlenül mérhető.

A hirdetmény letöltése pdf-ben

2016. november 16.

Vanyó József

Eszterházy Károly Egyetem

Lyukas rendszerek kiszökési dinamikája növekvő lyuk esetén

Az előadásban egy lyukas kaotikus rendszert és annak viselkedését mutatjuk be. A modell megalkotásának és vizsgálatának motivációja a bolygókeletkezés azon fázisa, amikor a formálódó bolygó tömege már olyan nagy, hogy az képes a rendszerben kaotikusan mozgó törmelék részecskéket befogni. A befogott törmelék növeli a bolygó tömegét, és ezáltal kiterjeszti a bolygó azon régióját, ahonnan az részecskéket tud befogni. Ezen jelenség kvalitatív megértéséhez egy modellrendszert alkottunk.

A kaotikus modellrendszer alapja a standard leképezés, amelyen egy lyukat vágtunk. A lyuk mérete növekszik, ahogy az lenyeli a rendszerben mozgó részecskéket, könnyítve ezzel a még bent lévő részecskék későbbi kilépését. A standard leképezés lehetőséget ad arra, hogy tanulmányozzuk a kilépési dinamikát nem csak teljesen hiperbolikus eseteben, hanem KAM-szigetek jelenlétében is. A numerikus eredmények mellett, teljesen hiperbolikus esetben a kilépési dinamikát analitikus formulával is le tudtuk írni.

A hirdetmény letöltése pdf-ben

2016. december 7.
szerda, 11 óra

Ksenia Guseva

Theoretical Physics/Complex Systems, ICBM, University of Oldenburg

Aggregation-fragmentation dynamics in random flows: from tracers to inertial aggregates

We investigate aggregation-fragmentation dynamics of tracers and inertial monomers (unit particles) in random flows. We use an individual-particle-based model, where each aggregate is characterized by a position, a velocity and a size. The dynamics consists of three steps: aggregates move advected by the fluid, they aggregate upon collisions and they fragment due to forces exerted by the flow field. We are interested in properties of the steady-state of this system, when aggregation and fragmentation dynamics balance each other. We compare the steady-state size distributions formed by tracers and by inertial aggregates. Finally, we analyze the scaling of the size distribution – with respect to the resistance of aggregates and the dilution of the suspension – for ensembles of monomers with different inertial properties.

Download announcement in PDF

2016. december 14.
szerda, 11 óra

Barankai Norbert

MTA-ELTE Elméleti Fizika Kutatócsoport

Kvantumszámítás - rövid bevezetés 1.

Az előadássorozatban áttekintjük a (kvantum-) számítástudomány alapvető fogalmait és elméleti konstrukcióit. A sorozat első felében megismerkedünk a Turing-géppel és annak módosításaival valamint a Church-Turing-tézissel. Ezt követően szó lesz a kvantum Turing-gépről és egyéb kvantumszámítási modellekről.

Download announcement in PDF

Nativitás Minikonferencia 2016


ÜNNEPI STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

2016. december 29., csütörtök, 9:30
ELTE Lágymányos, A épület ("Északi tömb")
2.54., Novobátzky-terem

14 perc előadás + 3 perc diszkusszió

9:30
Megnyitó
9:40
Rákos Attila (Morgan Stanley)
Ízelítő a Q programozási nyelvből
9:57
Eisler Viktor (TU Graz)
Univerzális frontdinamika a kvantum Ising-láncban
10:14
Asbóth János (MTA Wigner FK)
Egyetemi előadás újratöltve: a "peer instruction" módszer
10:31
Szabó Gábor Mátyás (MIT)
Anizotrop invázió és következményei négyzethálón vizsgált kétstratégiás rendszerben

10:48
Szünet

11:03
Fejős Gergely (Osaka U)
Az N-komponensű szupravezető fázisátalakulása funkcionális renormálási csoport módszerrel
11:20
Zimborás Zoltán (FU Berlin)
Összefonódás véges hőmérsékletű soktest-rendszerekben
11:37
Benczik Izabella (EKE, Eger)
Kémiailag is "nyitott" kaotikus sodródás nyitott áramlásban

11:54
Szünet

12:09
Drótos Gábor (MTA-ELTE)
A konvektív-radiatív egyensúly dinamikai vizsgálata
12:26
Vincze Miklós (MTA-ELTE)
Szél a víz felett - Ekman-réteg rezonanciák vizsgálata a grenoble-i Coriolis Platformon
12:43
Kovács Tamás (ELTE)
Út a Marshoz - gyorsabban és olcsóbban
13:00
Zárszó

14:00
Ebéd a Kis Borostyánban (XI.ker. Lágymányosi utca 13).

Szükség esetén hívják Györgyi Gézát (06 30 395 7377) vagy Barankai Norbertet (06 70 617 4601).

A hirdetmény letöltése pdf-ben

Az étterem legfeljebb 30 főt tud fogadni. Ezért azt, aki részt szeretne venni az ebéden, arra kérjük, hogy december 26-ig ezt jelezze nevének feltüntetésével a http://doodle.com/poll/eipe8fazbxt56ask oldalon található listán. Az ebéd költségeit mindenki maga állja.

VISSZA AZ AKTUÁLIS PROGRAMHOZ --- BACK TO CURRENT PROGRAM

További előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Page maintained by Norbert Barankai --- Barankai Norbert tartja karban ezt az oldalt.